Stichting Cantatediensten Westerkerk

Steun de Stichting Cantatediensten Westerkerk met uw gift!

Cantatediensten in de Westerkerk

Een keer in de maand klinkt tijdens een kerkdienst in de Westerkerk (Amsterdam) een cantate van J.S. Bach. Dirigent JanJoost van Elburg leidt het Westerkerkkoor, Ensemble  ‘t Kabinet en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. De predikant van de Westerkerk en gastpredikanten zijn voorganger in deze diensten. Zij slagen erin, een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waarop de cantate gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar in deze diensten, dat geeft ze een bijzonder karakter.

Collectes en giften

Aan de Cantatediensten zijn hoge kosten verbonden. De collecte na afloop van de dienst dekt maar een klein gedeelte van de uitgaven. Aan alle bezoekers wordt daarom om een gift naar draagkracht gevraagd. Om de Cantatediensten voort te kunnen zetten zijn echter extra inkomsten nodig. Voor dit doel is de Stichting Cantatediensten Westerkerk opgericht.

Draagt u ook een steentje bij?

De Stichting Cantatediensten Westerkerk is verantwoordelijk voor organisatie en productie van de maandelijkse cantatediensten. De cantatediensten zijn een kostbaar goed. De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten. Om de bijzondere traditie van ruim 60 jaar cantatediensten te continueren zijn extra inkomsten hard nodig.

Daaraan kunt u bijdragen door periodiek of eenmalig een gift over te maken op rekening              NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk. Ook een legaat is zeer welkom. De stichting heeft vanaf 1 januari 2019 de culturele ANBI-status, zodat, giften en legaten doorgaans aftrekbaar zijn.

Koestert u mooie herinneringen aan de cantatediensten in de Westerkerk? Komt u al jaren als kerkganger naar deze bijzondere diensten en geniet u van de weergaloze muziek van Bach? Beloon dan de Stichting Cantatediensten Westerkerk met een daverend applaus: uw gift aan ons!

Giftenaftrek

Giften aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk (scd westerkerk) zijn aftrekbaar omdat deze is erkend als culturele anbi (algemeen nut beogende instelling). De Geefwet maakt uw schenking aan scd westerkerk fiscaal nóg aantrekkelijker. Deze zorgt namelijk voor een extra stimulans in de giftenaftrek voor giften aan culturele anbi’s. Voor scd westerkerk is  zo’n culturele anbi –status aangevraagd.  U kunt uw gift, na toekenning van deze culturele anbi-status voor 125 % aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat de Belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Periodieke gift

Omdat de anbi-status is verleend  is het mogelijk om uw bijdrage aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk volledig (dus zonder drempel of plafond) af te trekken in uw belastingaangifte indien u deze in een schriftelijke overeenkomst vastlegt; een notariële akte is hiervoor niet nodig. In deze overeenkomst doet u de toezegging gedurende (minimaal) 5 jaar ten minste 1x per jaar een vast bedrag aan de scd westerkerk  te schenken. Deze gift levert, ongeacht of u de drempel haalt, belastingvoordeel op van ten hoogste 52 %. Stel, u ondersteunt de scd westerkerk al en geeft nu €  125,– per jaar. Maakt u daar een periodieke schenking van, dan is de volledige gift aftrekbaar van de belasting (in dit voorbeeld tegen 52 %). De schenking kost u op deze manier slechts € 44,– per jaar. Wilt u het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan de cantatepraktijk van de scd westerkerk? Dan kunt u jaarlijks € 357,–- schenken, terwijl het u slechts € 125,– netto kost. Dankzij het belastingvoordeel ontvangt scd westerkerk een hogere gift over een langere periode. Die steun kunnen wij goed gebruiken!

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. U kunt dit document als pdf (digitaal in te vullen) downloaden van de site van de belastingdienst. Wij sturen u graag alle benodigde informatie toe en kunnen assisteren bij het invullen. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; één voor u als schenker en een exemplaar voor onze administratie.

De voordelen van periodiek schenken

• Alle giften zijn aftrekbaar, er geldt geen drempel.

  U krijgt een groot deel (tot 52 %) van uw gift terug van de Belastingdienst.

  U kunt meer aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk doneren, zonder dat u dit extra geld   kost.

  Stichting Cantatediensten Westerkerk kan gedurende minimaal 5 jaar op uw steun rekenen.

Vermelding in testament

Vermeld Stichting Cantatediensten  Westerkerk in uw testament als (mede)erfgenaam of stel een legaat in en laat iets blijvends achter. Met uw steun kunnen wij mensen in en buiten de Westerkerk blijven inspireren en geeft u toekomstige generaties de kans om zelf de magie van klassieke muziek te ontdekken.

Donateurs

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt kan zich opgeven als donateur. Hiermee levert een donateur een structurele bijdrage aan de cantatediensten en legt een fundament op de instandhouding van deze traditie.

Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Medio september wordt een folder met de uitvoeringen voor het komende seizoen gestuurd aan donateurs.

Op vertoon van de donateurskaart worden voor de Matthäus Passion, Johannes Passion en de cantatedienst op Tweede Kerstdag gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici. Per donateurskaart kunnen donateurs – samen met een introducé – in het donateursvak plaatsnemen. Tevens worden donateurs uitgenodigd voor een exclusieve donateursbijeenkomst met koor en dirigent.

De minimale jaarlijkse bijdrage van het donateurschap is € 50.

Steun ons met uw gift! Hartelijk dank!

Stichting Cantatediensten Westerkerk

RSIN / fiscaal nummer:
Postadres:
Telefoonnummer:
e-mailadres:
Nummer van de Kamer van Koophandel:
Bankrekening:
Website:
Culturele ANBI-status

855592928
Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
020-6247766
info@westerkerk.nl
64270157
NL04 INGB 0003 8921 70
www.scdwesterkerk.nl
Per 1 januari 2019

Copyright 2019 - Stichting Cantate Diensten Westerkerk.